Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox logo appears for a split second in a new tab.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello. I noticed the Firefox logo was blinking in a new tab for a split second. It is unlikely that this will happen after opening the browser. I want the logo to always be there. Can this be done without browser add-ons, but with normal settings?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can set browser.newtabpage.activity-stream.logowordmark.AlwaysVisible = true on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello, I think the Logo only appears if you take all the large sections (Top Sites, Recommended by Pocket, Highlights) off the page.

Back in the days of Firefox 79, we found a way to inject the Logo using custom style rules in an optional userContent.css file: https://support.mozilla.org/questions/1298751 -- I haven't tested whether that still works in Firefox 84.

These kinds are mods are a community-supported feature. If you are new to userContent.css files, that's understandable. Firefox can read the file at startup and use it to modify built-in pages and web content; the better known userChrome.css file is to modify the toolbar area and menus.

If it would be helpful, we can give detailed steps to get going on this.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can set browser.newtabpage.activity-stream.logowordmark.AlwaysVisible = true on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.