Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Sync not working on Linux

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tosty47

more options

Hi guys,

I'm having issues to sync my bookmarks via Firefox Sync on Linux (openSUSE). I logged in to my firefox account, but the sync doesn't work. I have no problems on Windows. So there must be something with the Linux OS. Here is the log:

1608554332615 FirefoxAccounts TRACE initializing new storage manager 1608554332615 FirefoxAccounts TRACE starting fetch of json user data 1608554332625 FirefoxAccounts TRACE initializing of new storage manager done 1608554332775 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel registered: account_updates with origin https://accounts.firefox.com 1608554342079 Sync.Status INFO Resetting Status. 1608554342079 Sync.Status DEBUG Status.service: undefined => success.status_ok 1608554342082 Sync.SyncScheduler TRACE Setting SyncScheduler policy values to defaults. 1608554342082 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1608554342083 Sync.Status DEBUG Status.login: success.login => error.login.reason.no_username 1608554342083 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => service.client_not_configured 1608554342083 Sync.Status DEBUG Status.service: service.client_not_configured => service.client_not_configured 1608554342083 Sync.Service INFO Loading Weave 1.85.0 1608554342084 Sync.Engine.Clients DEBUG Engine constructed 1608554342084 Sync.Engine.Clients DEBUG Resetting clients last sync time 1608554342109 Sync.Engine.Addons DEBUG Engine constructed 1608554342140 Sync.Engine.Addons DEBUG SyncEngine initialized: addons 1608554342151 Sync.AddonsReconciler DEBUG No data seen in loaded file: addonsreconciler 1608554342153 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG Engine constructed 1608554342154 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG SyncEngine initialized: bookmarks 1608554342156 Sync.Engine.Forms DEBUG Engine constructed 1608554342157 Sync.Engine.Forms DEBUG SyncEngine initialized: forms 1608554342159 Sync.Engine.History DEBUG Engine constructed 1608554342160 Sync.Engine.History DEBUG SyncEngine initialized: history 1608554342162 Sync.Engine.Passwords DEBUG Engine constructed 1608554342163 Sync.Engine.Passwords DEBUG SyncEngine initialized: passwords 1608554342164 Sync.Engine.Prefs DEBUG Engine constructed 1608554342165 Sync.Engine.Prefs DEBUG SyncEngine initialized: prefs 1608554342166 Sync.Engine.Tabs DEBUG Engine constructed 1608554342179 Sync.Engine.Tabs DEBUG SyncEngine initialized: tabs 1608554342179 Sync.Engine.Tabs DEBUG Resetting tabs last sync time 1608554342181 Sync.Engine.CreditCards DEBUG Engine constructed 1608554342182 Sync.Engine.CreditCards DEBUG SyncEngine initialized: creditcards 1608554342185 Sync.Engine.Extension-Storage DEBUG Engine constructed 1608554342188 Sync.Engine.Extension-Storage DEBUG SyncEngine initialized: extension-storage 1608554342188 Sync.Service INFO Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 1608554342190 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.no_username => error.login.reason.no_username 1608554342190 Sync.Status DEBUG Status.service: service.client_not_configured => service.client_not_configured 1608554342190 Sync.Status DEBUG Status.service: service.client_not_configured => service.client_not_configured 1608554342192 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.no_username => error.login.reason.no_username 1608554342192 Sync.Status DEBUG Status.service: service.client_not_configured => service.client_not_configured 1608554342192 Sync.Status DEBUG Status.service: service.client_not_configured => service.client_not_configured 1608554361438 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1608554361438 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1608554361438 FirefoxAccounts DEBUG service: sync 1608554361439 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1608554361504 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:loaded 1608554361504 FirefoxAccounts WARN Unrecognized FxAccountsWebChannel command: fxaccounts:loaded 1608554366448 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:can_link_account 1608554366449 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel response: {"command":"fxaccounts:can_link_account","messageId":"16085543664432","data":{"ok":true}} 1608554370995 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:login 1608554370995 FirefoxAccounts DEBUG Webchannel is logging a user in. 1608554370998 FirefoxAccounts DEBUG setSignedInUser - aborting any existing flows 1608554370999 FirefoxAccounts DEBUG removing account data 1608554370999 FirefoxAccounts TRACE starting write of json user data: null 1608554371032 FirefoxAccounts TRACE finished write of json user data - took: 33 1608554371033 FirefoxAccounts TRACE storage set finished clearing account data 1608554371033 FirefoxAccounts DEBUG account data reset 1608554371033 FirefoxAccounts TRACE StorageManager finalizing 1608554371034 FirefoxAccounts TRACE StorageManager finalized 1608554371034 FirefoxAccounts TRACE initializing new storage manager 1608554371034 FirefoxAccounts DEBUG writing plain storage: ["email","sessionToken","uid","verified"] 1608554371034 FirefoxAccounts TRACE starting write of json user data: ["email","sessionToken","uid","verified"] 1608554371040 FirefoxAccounts TRACE finished write of json user data - took: 6 1608554371040 FirefoxAccounts DEBUG writing secure storage: ["keyFetchToken","unwrapBKey"] 1608554371041 FirefoxAccounts TRACE starting write of user data to the login manager 1608554371075 FirefoxAccounts TRACE finished write of user data to the login manager 1608554371075 FirefoxAccounts TRACE initializing of new storage manager done 1608554371077 FirefoxAccounts DEBUG Notifying observers of fxaccounts:onlogin 1608554371077 Sync.BrowserIDManager DEBUG observed fxaccounts:onlogin 1608554371077 Sync.BrowserIDManager INFO Sync is not configured, so ignoring the notification 1608554371079 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Initialized 1608554371080 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsPush loading service 1608554371080 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsPush initialized 1608554371080 FirefoxAccounts TRACE FxAccountsPush registerPushEndpoint 1608554371080 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1608554371080 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1608554371085 FirefoxAccounts INFO fetching updated device list 1608554371099 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://api.accounts.firefox.com/v1/account/devices 1608554371101 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST request to https://api.accounts.firefox.com/v1/oauth/token 1608554371101 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST Length: 81 1608554371304 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://api.accounts.firefox.com/v1/account/devices 200 1608554371304 Hawk DEBUG (Response) /account/devices: code: 200 - Status text: OK 1608554371305 Hawk DEBUG Clock offset vs https://api.accounts.firefox.com/v1: -305 1608554371305 FirefoxAccounts INFO Got new device list: 40cacd2ad007ddc1479fc4c9abfd1eb5, 5cd484a7a16b8ef58522b0a132efb57e, 672ea1e3bb7ffae42245462f883616ce, a7af137a6b0b457205e59ee590937f00, ba798c4a8f4629f4916cb2f7d0067317, f3806a5ea78cf3710a17335877cafada 1608554371305 FirefoxAccounts INFO updating the cache 1608554371319 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST https://api.accounts.firefox.com/v1/oauth/token 200 1608554371320 Hawk DEBUG (Response) /oauth/token: code: 200 - Status text: OK 1608554371320 Hawk DEBUG Clock offset vs https://api.accounts.firefox.com/v1: -320 1608554371320 FirefoxAccounts DEBUG _updateAccountData with items: ["oauthTokens"] 1608554371321 FirefoxAccounts DEBUG writing plain storage: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens"] 1608554371321 FirefoxAccounts TRACE starting write of json user data: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens"] 1608554371322 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1608554371324 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsPush got subscription 1608554371333 FirefoxAccounts TRACE finished write of json user data - took: 12 1608554371333 FirefoxAccounts DEBUG writing secure storage: ["keyFetchToken","unwrapBKey"] 1608554371333 FirefoxAccounts TRACE starting write of user data to the login manager 1608554371340 FirefoxAccounts TRACE finished write of user data to the login manager 1608554371341 FirefoxAccounts DEBUG _updateAccountData with items: ["device"] 1608554371342 FirefoxAccounts DEBUG writing plain storage: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device"] 1608554371342 FirefoxAccounts TRACE starting write of json user data: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device"] 1608554371346 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST request to https://api.accounts.firefox.com/v1/account/scoped-key-data 1608554371346 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST Length: 137 1608554371347 FirefoxAccounts TRACE finished write of json user data - took: 5 1608554371347 FirefoxAccounts DEBUG writing secure storage: ["keyFetchToken","unwrapBKey"] 1608554371347 FirefoxAccounts TRACE starting write of user data to the login manager 1608554371354 FirefoxAccounts TRACE finished write of user data to the login manager 1608554371564 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST https://api.accounts.firefox.com/v1/account/scoped-key-data 200 1608554371564 Hawk DEBUG (Response) /account/scoped-key-data: code: 200 - Status text: OK 1608554371564 Hawk DEBUG Clock offset vs https://api.accounts.firefox.com/v1: -564 1608554371565 FirefoxAccounts DEBUG Fetching keys with token true from https://api.accounts.firefox.com/v1 1608554371568 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://api.accounts.firefox.com/v1/account/keys 1608554371786 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://api.accounts.firefox.com/v1/account/keys 200 1608554371787 Hawk DEBUG (Response) /account/keys: code: 200 - Status text: OK 1608554371787 Hawk DEBUG Clock offset vs https://api.accounts.firefox.com/v1: -787 1608554371792 FirefoxAccounts DEBUG Keys Obtained: https://identity.mozilla.com/apps/oldsync, https://identity.mozilla.com/ids/ecosystem_telemetry, sync:addon_storage 1608554371792 FirefoxAccounts DEBUG _updateAccountData with items: ["scopedKeys","kSync","kXCS","kExtSync","kExtKbHash","ecosystemUserId","keyFetchToken","unwrapBKey"] 1608554371793 FirefoxAccounts DEBUG writing plain storage: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device","ecosystemUserId"] 1608554371793 FirefoxAccounts TRACE starting write of json user data: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device","ecosystemUserId"] 1608554371794 Sync.BulkKeyBundle INFO BulkKeyBundle being created for undefined 1608554371796 FirefoxAccounts INFO registering with available commands: ["https://identity.mozilla.com/cmd/open-uri"] 1608554371796 FirefoxAccounts DEBUG registering new device details 1608554371799 FirefoxAccounts TRACE finished write of json user data - took: 6 1608554371799 FirefoxAccounts DEBUG writing secure storage: ["scopedKeys","kSync","kXCS","kExtSync","kExtKbHash"] 1608554371799 FirefoxAccounts TRACE starting write of user data to the login manager 1608554371806 FirefoxAccounts TRACE finished write of user data to the login manager 1608554371807 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST request to https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device 1608554371807 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST Length: 851 1608554371918 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 200 1608554371919 FirefoxAccounts DEBUG _updateAccountData with items: ["profileCache"] 1608554371919 FirefoxAccounts DEBUG writing plain storage: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device","ecosystemUserId","profileCache"] 1608554371919 FirefoxAccounts TRACE starting write of json user data: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device","ecosystemUserId","profileCache"] 1608554371920 FirefoxAccounts DEBUG notifying profile changed for user b4d76f4e937142ccaf2692198e6260bd 1608554371921 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1608554371923 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1608554371927 FirefoxAccounts TRACE finished write of json user data - took: 8 1608554371927 FirefoxAccounts DEBUG writing secure storage: ["scopedKeys","kSync","kXCS","kExtSync","kExtKbHash"] 1608554371927 FirefoxAccounts TRACE starting write of user data to the login manager 1608554371934 FirefoxAccounts TRACE finished write of user data to the login manager 1608554372036 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device 200 1608554372036 Hawk DEBUG (Response) /account/device: code: 200 - Status text: OK 1608554372037 Hawk DEBUG Clock offset vs https://api.accounts.firefox.com/v1: -1036 1608554372037 FirefoxAccounts DEBUG _updateAccountData with items: ["device"] 1608554372037 FirefoxAccounts DEBUG writing plain storage: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device","ecosystemUserId","profileCache"] 1608554372037 FirefoxAccounts TRACE starting write of json user data: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device","ecosystemUserId","profileCache"] 1608554372038 FirefoxAccounts DEBUG Webchannel is enabling sync 1608554372038 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1608554372038 Sync.BulkKeyBundle INFO BulkKeyBundle being created for undefined 1608554372039 Sync.Service INFO Configuring sync with current FxA user 1608554372042 Sync.BrowserIDManager DEBUG observed weave:connected 1608554372042 Sync.BrowserIDManager INFO Sync has been connected to a logged in user 1608554372042 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1608554372043 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1608554372043 Sync.BrowserIDManager INFO The user became verified 1608554372043 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.no_username => success.login 1608554372043 Sync.Status DEBUG Status.service: service.client_not_configured => success.status_ok 1608554372043 Sync.BrowserIDManager INFO Doing initial sync actions 1608554372043 Sync.AddonsReconciler INFO Registering as Add-on Manager listener. 1608554372043 Sync.AddonsReconciler DEBUG Adding change listener. 1608554372044 Sync.Engine.History.Tracker INFO Adding Places observer. 1608554372045 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/83.0 (Linux x86_64) FxSync/1.85.0.20201112153044.desktop 1608554372045 Sync.Service INFO Starting sync at 2020-12-21 13:39:32 in browser session oPk850GBSPz0 1608554372045 Sync.Service DEBUG In sync: should login. 1608554372045 Sync.Service INFO User logged in successfully - verifying login. 1608554372047 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1608554372049 Sync.BrowserIDManager DEBUG unlockAndVerifyAuthState already has (or can fetch) sync keys 1608554372049 Sync.Status DEBUG Status.login: success.login => success.status_ok 1608554372049 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.login.failed 1608554372049 Sync.Service DEBUG Fetching unlocked auth state returned success.status_ok 1608554372049 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1608554372051 Sync.BrowserIDManager INFO Getting sync key 1608554372052 Sync.BrowserIDManager INFO Getting a sync token from: https://token.services.mozilla.com/1.0/sync/1.5 1608554372052 Sync.BrowserIDManager DEBUG Getting a token using OAuth 1608554372052 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1608554372224 FirefoxAccounts TRACE FxAccountsPush registerPushEndpoint 1608554372226 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST request to https://api.accounts.firefox.com/v1/oauth/token 1608554372226 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST Length: 127 1608554372226 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsPush got subscription 1608554372227 Sync.BulkKeyBundle INFO BulkKeyBundle being created for undefined 1608554372227 FirefoxAccounts TRACE finished write of json user data - took: 190 1608554372227 FirefoxAccounts DEBUG writing secure storage: ["scopedKeys","kSync","kXCS","kExtSync","kExtKbHash"] 1608554372227 FirefoxAccounts TRACE starting write of user data to the login manager 1608554372230 FirefoxAccounts TRACE finished write of user data to the login manager 1608554372231 FirefoxAccounts INFO registering with available commands: ["https://identity.mozilla.com/cmd/open-uri"] 1608554372231 FirefoxAccounts DEBUG registering new device details 1608554372232 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST request to https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device 1608554372232 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST Length: 851 1608554372452 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device 200 1608554372453 Hawk DEBUG (Response) /account/device: code: 200 - Status text: OK 1608554372453 Hawk DEBUG Clock offset vs https://api.accounts.firefox.com/v1: -453 1608554372455 FirefoxAccounts DEBUG _updateAccountData with items: ["device"] 1608554372456 FirefoxAccounts DEBUG writing plain storage: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device","ecosystemUserId","profileCache"] 1608554372456 FirefoxAccounts TRACE starting write of json user data: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device","ecosystemUserId","profileCache"] 1608554372456 Sync.BulkKeyBundle INFO BulkKeyBundle being created for undefined 1608554372458 Services.Common.RESTRequest DEBUG POST https://api.accounts.firefox.com/v1/oauth/token 200 1608554372458 Hawk DEBUG (Response) /oauth/token: code: 200 - Status text: OK 1608554372459 Hawk DEBUG Clock offset vs https://api.accounts.firefox.com/v1: -459 1608554372459 FirefoxAccounts DEBUG _updateAccountData with items: ["oauthTokens"] 1608554372459 Services.Common.TokenServerClient DEBUG Beginning OAuth token exchange: https://token.services.mozilla.com/1.0/sync/1.5 1608554372460 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://token.services.mozilla.com/1.0/sync/1.5 1608554372466 FirefoxAccounts TRACE finished write of json user data - took: 10 1608554372466 FirefoxAccounts DEBUG writing secure storage: ["scopedKeys","kSync","kXCS","kExtSync","kExtKbHash"] 1608554372466 FirefoxAccounts TRACE starting write of user data to the login manager 1608554372473 FirefoxAccounts TRACE finished write of user data to the login manager 1608554372473 FirefoxAccounts DEBUG writing plain storage: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device","ecosystemUserId","profileCache"] 1608554372473 FirefoxAccounts TRACE starting write of json user data: ["email","sessionToken","uid","verified","oauthTokens","device","ecosystemUserId","profileCache"] 1608554372477 FirefoxAccounts TRACE finished write of json user data - took: 3 1608554372477 FirefoxAccounts DEBUG writing secure storage: ["scopedKeys","kSync","kXCS","kExtSync","kExtKbHash"] 1608554372477 FirefoxAccounts TRACE starting write of user data to the login manager 1608554372484 FirefoxAccounts TRACE finished write of user data to the login manager 1608554373058 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://token.services.mozilla.com/1.0/sync/1.5 200 1608554373059 Services.Common.TokenServerClient DEBUG Got token response: 200 1608554373059 Services.Common.TokenServerClient DEBUG Successful token response 1608554373061 Sync.BulkKeyBundle INFO BulkKeyBundle being created for undefined 1608554373061 Sync.Status DEBUG Status.login: success.status_ok => success.login 1608554373062 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => success.status_ok 1608554373063 Sync.BrowserIDManager DEBUG _findCluster returning https://sync-1-us-west1-g.sync.services.mozilla.com/1.5/166709932/ 1608554373064 Sync.BrowserIDManager DEBUG Cluster value = https://sync-1-us-west1-g.sync.services.mozilla.com/1.5/166709932/ 1608554373064 Sync.BrowserIDManager DEBUG Setting cluster to https://sync-1-us-west1-g.sync.services.mozilla.com/1.5/166709932/ 1608554373064 Sync.Service DEBUG Caching URLs under storage user base: https://sync-1-us-west1-g.sync.services.mozilla.com/1.5/166709932/ 1608554373065 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1608554373067 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1608554373071 Sync.BulkKeyBundle INFO BulkKeyBundle being created for undefined 1608554373086 Sync.Resource WARN GET request to https://sync-1-us-west1-g.sync.services.mozilla.com/1.5/166709932/info/collections failed: [Exception... "The lookup of the hostname failed" nsresult: "0x804b001e (NS_ERROR_UNKNOWN_HOST)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1608554373086 Sync.Service DEBUG verifyLogin failed: [Exception... "The lookup of the hostname failed" nsresult: "0x804b001e (NS_ERROR_UNKNOWN_HOST)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1608554373087 Sync.Status DEBUG Status.login: success.login => error.login.reason.network 1608554373087 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.login.failed 1608554373087 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => error.login.reason.network 1608554373087 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1608554373087 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered a login error 1608554373088 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1608554373088 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 3600000 ms. (why=schedule) 1608554373091 Sync.Service DEBUG Exception calling WrappedLock: Error: Login failed: error.login.reason.network(resource://services-sync/service.js:1038:15) JS Stack trace: onNotify@service.js:1038:15 1608554373092 Sync.Service DEBUG Not syncing: login returned false. 1608554373092 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent

Giải pháp được chọn

Found the problem. There was a network failure in the logs. The standard option in the connection settings of firefox is "use system settings for proxy". I turned it off and then the sync worked. If it doesn't help you can try also to activate DNS over HTTPS and try to sync.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Found the problem. There was a network failure in the logs. The standard option in the connection settings of firefox is "use system settings for proxy". I turned it off and then the sync worked. If it doesn't help you can try also to activate DNS over HTTPS and try to sync.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.