Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ESNI Config missing

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 182 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gliesefire

more options

I am using Developer Edition, 85.0b3 (64-bit) Windows (en-US). Up and until last version, 84.0x, I was able to access the network.security.esni.enabled setting, but now it's missing from about:config I have tried all three versions of 85.0 ( b1 b2 b3 ... so far ), and none of them have this setting. Manually adding the key has no effect.

I have also checked the [notes for 85.0beta] ,but couldn't find any note with regards to this change.

Is this a bug, or has this feature been removed, or moved to a different config page?

Giải pháp được chọn

It looks like it will be removed in favor of ECH. Please follow bug 1667801 for details.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Gliesefire said

I am using Developer Edition, 85.0b3 (64-bit) Windows (en-US). Up and until last version, 84.0x, I was able to access the network.security.esni.enabled setting, but now it's missing from about:config I have tried all three versions of 85.0 ( b1 b2 b3 ... so far ), and none of them have this setting. Manually adding the key has no effect. I have also checked the [release notes for 85.0beta] ,but couldn't find any note with regards to this change. Is this a bug, or has this feature been removed, or moved to a different config page?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It looks like it will be removed in favor of ECH. Please follow bug 1667801 for details.

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

It looks like it will be removed in favor of ECH. Please follow bug 1667801 for details.

Thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.