Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video will not play on Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I cannot get any video to play on Firefox. I am running it on Windows 10. I have tried video on Facebook and YouTube, nothing plays. I get a blue circle rotating on the screen as if it is trying to load, nothing loads up. I have tried playing video using Microsoft Edge on my computer and all video works there.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you try in safe mode? What do you see here? see screenshot