Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unable to play any videos in Firebox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

As of three days ago I am unable to play any videos from any web sites. It just stopped working after the latest FF update. I have reset Firefox, deleted cookies and, any addons, disabled Use hardware acceleration. Allow audio and video is selected. I have tried all the fixes I could find on Google and yet nothing makes anything play. It just gives a black screen and spins. I can play videos find on any other browser.

Other switching to Chrome I am about to give up. Help?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Not using the screenshot option in Firefox, but from Windows... Can you post a screenshot and provide a link to the videos not working for you?

Are there any cookies being blocked? see screenshot

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.