Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't copy and paste anymore?

  • 8 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

who did what? Thanks.

who did what? Thanks.

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Stop, it works now. Thanks again.

more options

If you are sure the problem is gone, Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

more options

The copy and paste list when right click is blank?

more options

The copy and paste list when right click is blank? Was good, then next day, back again?

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

My girlfriend had answer. Turn off PC, then turn back on?

more options

Tell your lady: That was very good work. Well Done.