Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am not receiving notifications on Firefox when gmail tab is closed.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

On Chrome, if I close my gmail tab, I still receive notifications for new emails. On Firefox, I'm not receiving any notification.s I am using MacOS Catalina and Firefox 85.0b3 (64-bit). I checked the OSX System Preferences and Firefox is allowed to send out notifications. Any ideas on how to fix this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In the Gmail website settings, you need to click the Click here to enable desktop notifications for Gmail link in the Desktop notifications section to enable Gmail to send notifications to Firefox. That will open a popup to allow notifications from the website.

You can check if notifications are enabled for Gmail by viewing the Firefox settings page and going to the Privacy & Security page. When you scroll down to Permissions, you will see a Settings button next to the Notifications option. If you've correctly enabled notifications from Gmail, you should see Gmail on the list of allowed websites.

If Gmail is already listed as allowed, click on the website and press the Remove website button. Then restart Firefox and enable notifications for Gmail again.

See Web Push notifications in Firefox for more information.