Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I prevent Firefox changing my browser settings when upgrading it. It's frustrating!!!!

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Every time Firefox is upgraded most of my settings get lost. I like everything the way I have it. But, when firefox upgrades I have to go and start fixing everything the upgrade changed.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Back up and restore information in Firefox profiles {web link} I use an add-on that makes backups of my user profile, Just In Case. Unfortunately, it is not compatible with the current Firefox.

Every now and then, open the profile folder and create a copy of the current profile as is to another location on your hard drive. This way you will have a backup.

If you do this each day, you will not lose much data. This should be done with Firefox Closed.

Note: In case you need to restore from these backups, you may need to overwrite old or corrupted files.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.