Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Minimize/Maximize firefox developer causes double window title bar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fauzansaja10

more options

Hay, i have problem when i minimizing/maximizing firefox developers (by double click at window title bar/hit the button minimize/maximize) it will causes double windows title bar. How i solved this with close firefox developers and re-open it again. As you can see at attached img, it's added new window title bar (white/outer).

When there is firefox update, i always hope the update may solve this problem.

Thanks for the help.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window
more options

cor-el said

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.
  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

Those don't work, and the bugs still occur. But i just found how to solved it (not permanently) when double window title bar is occcur. 3-bar > customize > on the left bottom check 'window tab' and discheck again.