Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Question about Thunderbird

  • 9 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wonderinggal

more options

HI, I wanted to ask a question in Thunderbird Forum, but I don't see an option to post a topic. Pleeease, can you help me? Thank you very much.

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/thunderbird/form

Bug 1677871 Thunderbird support forum does not show link to create new question

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/thunderbird/form

Bug 1677871 Thunderbird support forum does not show link to create new question

Hữu ích?

more options

Very sorry... It's not a response ! It's a complaint. I can't find where to post it (sorry about that, tell me where if you know)). Thunderbird blocked all my most importants incomming e-mail for stupid reasons, I had to edit "about : config" !!! I missed a lot of important informations because of this ! A "long time user" of Mozilla not very happy :( Sorry for th un-matching response

Hữu ích?

more options

https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/thunderbird/form

If you think this is a bug, let the Thunderbird forum know.

Hữu ích?

more options

How do I let the Thunderbird forum know there's a bug if the bug prevents me from posting a question?

Hữu ích?

more options

https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/thunderbird/form

Bug 1677871 Thunderbird support forum does not show link to create new question


If there is still a problem, write down the details here,

Hữu ích?

more options

There's not link on the Thunderbird forum to post a new question. I want to ask a question but can't.

Hữu ích?

more options

Use the link I posted.

Hữu ích?

more options

Thanks. I didn't notice your orignal link.

Hữu ích?

more options

I only found this link by finding this question. Why hasn't this bug been fixed yet? There is still no link or button in the Thunderbird Support forum for starting a new topic or asking a question.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.