Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 85 has stopped playing video

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Using Firefox 85.0b2 (64 bit) Windows 10. Both Firefox and Windows 10 updated themselves in past couple of days.

Previously Firefox played videos on YouTube. Now it does not. (still image appears, and spinning circle but nothing further; and then YouTube suggests try restarting my device).

Videos still play OK in MS Edge.

I have tried all advice I can find, including clearing Cache, clearing cookies, and resetting Firefox. Starting Firefox in Safe mode. Restarting Windows and Firefox multiple times. Nothing has made any difference.

Can anyone suggest anything else to try??

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hi chris, that's probably the same problem as https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1682834.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.