Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Primary Password pop-up message appears at random times when browsing.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

It´s been 5 or 6 times since i have been using Mozilla (3 days ago) that the pop-up message to write de password appears at random times when i'm doing things in the browser that doesn't trigger any action that triggers the pop-op. Do anyone suffers the same problem? Could be a virus or something?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you possibly using Sync as that can be a reason to ask for the Primary Password ?