Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to unlock my account?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 137 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hi,

I am getting this massage The confirmation email we sent to XXXXXXXX@gmail.com was returned and we’ve locked your account to protect your Firefox data.

If this is a valid email address, let us know and we can help unlock your account.

How to unlock my account? Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Google is having issues. The Gmail outage may be rejecting messages to your account from the Firefox Account server, or the problem may be very intermittent.

I suggest waiting until we hear more from the Firefox Accounts team on whether they can do something on the back end for all Gmail users affected by lockouts.