Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add password encryption on the local machine

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hello. Password encryption is required on the local machine.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can you clarify what you mean with "Password encryption" ?

Is this about storing passwords in the Firefox profile folder ?

more options

If you mean in Firefox's password manager, the passwords are encrypted in the logins.json file using the key in the key4.db file. To add a factor that attackers won't have access to, see: Use a Primary Password to protect stored logins and passwords.