Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

POINTS / REWARDS

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mr Bates

more options

I DO NOT UNDERSTAND YOUR SYSTEM - WOULD LOVE TO HAVE THE MONEY THAT IS DUE TO ME. i DANCED AROUND YOUR SITE WITH NO HELP OR UNDERSTANDING OF WHAT IS TO BE DONE. PLEASE ADVISE AND TELL ME HOW TO RECEIVE MY REWARD MONEY. THANK YOU [email]@JUNO.COM

I DO NOT UNDERSTAND YOUR SYSTEM - WOULD LOVE TO HAVE THE MONEY THAT IS DUE TO ME. i ''DANCED'' AROUND YOUR SITE WITH NO HELP OR UNDERSTANDING OF WHAT IS TO BE DONE. PLEASE ADVISE AND TELL ME HOW TO RECEIVE MY REWARD MONEY. THANK YOU [email]@JUNO.COM

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Mozilla doesn't give points or rewards.

I am curious where you heard that or saw it posted or written?