Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to Transfer a Firefox Profile to a New Computer

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32105 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi haltrman93

more options

Help me so I can keep my bookmarks and passwords.

Help me so I can keep my bookmarks and passwords.

Giải pháp được chọn

The file location is "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles". Simply copy that, throw it on a flash drive, and then move it to the same location on the new machine.

I think Firefox also has accounts that back up your data and allow you to transfer it from device to device? I might be wrong on that.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The file location is "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles". Simply copy that, throw it on a flash drive, and then move it to the same location on the new machine.

I think Firefox also has accounts that back up your data and allow you to transfer it from device to device? I might be wrong on that.