Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Login Firefox Web

more options

Calling for Firefox, Why do I have login by Goole for Firefox?

Calling for Firefox, Why do I have login by Goole for Firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, where are you trying to sign in?

If you are creating or using a Firefox Account, you will use an existing email address as your username. However, you will create a new password for your Firefox Account; don't use the password for your email account. Also, make sure it's a password you will remember.