Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

opening files on a server with a local stored program

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

when i open files on a projectsite in Onedrive, the files like *.pdf and *.dwg opens in a kind of viewer with very little possibilties (zoom, pan etc)

Can i open these files with programs located on my local computer?

thx!


windows10/firefox83.0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, for PDF files, if they are opening in Firefox's built-in PDF viewer, use the Download button to open them in your local viewer:

If you are using a OneDrive viewer, and for other kinds of files, look for their Download button.

Any progress so far?