Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My bookmarks have disappeared from the tool bar. How do I get them back there?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 99 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

My bookmarks have disappeared from the toolbar. but are still present in the Library entry. How do I get them back on the tool bar?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, try this: 3-bar menu > Customize, then look in the main palette for 'Bookmarks Toolbar Items' (black star inside a rectangle); if it's there, drag it up to the bookmarks toolbar (two long dotted lines with a space between) then click Done to save. If that doesn't fix it, try clicking on Restore Defaults at the bottom right, then Done.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!