Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

(version 83.0) pdf viewer not working

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When I try to open a pdf file with firefox (either from online links or from local files), it opens the pdf viewer but no content is shown. The tab bar reads "PDF.js viewer" instead of the name of the pdf file. The address bar reads correctly. The tool bar of the pdf viewer is rendered, but no page is rendered. Besides the zooming, the rest of the tool bar doesn't respond to any clicking.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.