Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing labels on eBay with Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Since December 1st 2020, I can no longer print shipping labels properly on eBay using Firefox. I can use chrome and edge with no issues but firefox is not working properly. It tries to create the same label 3 times at the same time. It creates the same label in my download and 2 as a pdf. they are all the same label. It should only create 1 label. I refreshed Firefox, removed cookies and history and still does the same thing. I print using Adobe for my labels. I also tried having labels automatically open on Firefox without adobe and that caused issues too where it would go to my downloads folder and then I would have to select the file and open it. It worked seamlessly until 2 weeks ago. I would prefer it to open the labels using a pdf extension on Firefox without using adobe and without requiring me to constantly go to downloads to select the file to open. Any help would be appreciated

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.