Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Address Bar is Justified Right

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gdorse

more options

I must have accidentally hit a very special and mysterious combination of keys, because all of a sudden the text in my address bar is justified right, and it's making me crazzzzzzyyyyy. Anyone have thoughts on how to get the text justified left again? Thanks!

I'm attaching a screenshot so you can see what I'm talking about.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can toggle the bidi text direction via "Command + Shift + X" on Mac (Windows: Ctrl + Shift + X), so you may have accidentally pressed the Shift key while using Command+X (Cut).

(fixed key sequence for Mac)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I wonder whether that little icon between the Pocket button and the Bookmark star button could be relevant to this? Possibly from an add-on??

more options

Giải pháp được chọn

You can toggle the bidi text direction via "Command + Shift + X" on Mac (Windows: Ctrl + Shift + X), so you may have accidentally pressed the Shift key while using Command+X (Cut).

(fixed key sequence for Mac)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Cor-el you were very close! On my Mac it was command+X+shift. Thanks!!

more options

Cor-el, my apologies, you were right on the nose!! I didn't read your reply very closely the first time. Doh!