Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can no longer zoom out via pinch-to-zoom on my touchpad

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Up until a few weeks ago, I rarely ever had problems with zooming in and out on Websites in the Firefox Browser. But as of late, zooming out no longer works.

Zooming in and out via Ctrl + Pinch does work, but it's simply horrible as it's way too sensitive and near impossible to handle.

I checked my Windows Settings as well, but the problem doesn't appear to lie there.

I'd appreciate any type of input or help.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.