Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New to Firefox - Love it so far

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I believe that a web site I was looking at might have took all my data/pw.

Changed my email address to another via the Firebox Monitor, and update entire profile to be safe.  however I just want to make sure that this link, in attachment can be removed or blocked, or have I already done that.  


so confused... any help would be great.

TomasReyes

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.