Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pinned tabs disappear during session

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
more options

I have Firefox set to restore sessions upon restart. Up until a week ago this worked fine. I also use pinned tabs extensively with no problem until recently. Now when I restart Firefox one of 2 things happen. Either the pinned tabs are gone while all non-pinned tabs remain, or everything launches correctly but the pinned tabs disappear one by one (in a perfect sequence) over the course of a few seconds right after startup. I am absolutely confounded by this bizarre behavior. My computer is a Win 10 Dell desktop.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.