Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla PDF in my folders in stead of Acrobat PDF

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mr Bates

more options

I found some information about opening PDF files with firefox. What I could not find is: why are all my PDF documents on my harddisk changed from Acrobat to firefox (see picture). Still when I open a PDF document, my browser opens and I do not want read my pdf documents on the internet.

But I have no idea why all my pdf documents were changed to mozilla pdf.

Have anyone a solution?

I found some information about opening PDF files with firefox. What I could not find is: why are all my PDF documents on my harddisk changed from Acrobat to firefox (see picture). Still when I open a PDF document, my browser opens and I do not want read my pdf documents on the internet. But I have no idea why all my pdf documents were changed to mozilla pdf. Have anyone a solution?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That seems to happen now when a user sets Firefox as the default application for reading / displaying PDF files. Nope no suggestions.

I haven't seen that with Firefox 83.0 yet, but that has been happening to me with Google Chrome for quite awhile and that didn't make me happy. Perhaps Mozilla has followed suite?