Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Text in <em> tag not showing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ace201

more options

This happens on every site that has an 'em' tag. It's really been bugging me.

I'm using firefox 83.0 installed via snap (canonical-002-1.0)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi ace201 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

We have seen cases where Firefox tries to use the Twemoji font that only includes emojis and not normal ASCII characters for displaying Italic text.

Is this happening in your case as well if you check the font that is used in the Font tab in the Inspector ?

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.


more options

Yes you're right, it's using the Twemoji font?

How do I fix this?