Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sign-ins at websites

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 58 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bruce64923

more options

I accidentally typed in my password at a website sign-in, Now, the password shows up as a user sign-in. How do I delete this sign-in (my password) from the sign-in drop down.

Giải pháp được chọn

The password shows up in the user name field?

I assume it is not a saved login. You can check by using

"3-bar" menu button > Logins and Password

If it's not there, it's probably part of "form history". To clear that:

When you see the suggestion in the drop down, use the down arrow key on the keyboard to highlight it, then press Delete or Shift+Delete to remove it.

Does that work?

More info: Control whether Firefox automatically fills in forms

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The password shows up in the user name field?

I assume it is not a saved login. You can check by using

"3-bar" menu button > Logins and Password

If it's not there, it's probably part of "form history". To clear that:

When you see the suggestion in the drop down, use the down arrow key on the keyboard to highlight it, then press Delete or Shift+Delete to remove it.

Does that work?

More info: Control whether Firefox automatically fills in forms

more options

Yes, it worked. Thank you very much.