Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Favicons in bookmark bar blurry after changing size

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello!

I've change the size of the icons in the bookmark bar by using the userChrome.css which now has

  1. personal-bookmarks .bookmark-item > .toolbarbutton-icon { height:25px !important; width:25px !important; }

I've increased the height and the width for larger size of the icons since my bookmarks don't have text. The problem is that some of the become blurry after the enlargement. I've tried to force refresh the favicons by Ctrl+F5 and also deleting the cache, but it still does not work.

I know that favicons are usually provided in 16x16 px and 32x32, but I don't see how could I make firefox use the 32x32 version since it's using the 16x16 and enlarging it.

Thanks in advance!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Not all icons are suited to enlarge them that way, especially if they are bitmaps. If you just want to increase the sensitive area where you can click then you can consider to add some padding to the icons.