Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I sync Firefox from my mobile device to my Pc?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Hi , since yesterday I was logged on Firefox browser from my device and Pc. Today I updated my OS so I had to login in Firefox again with email and password. I didn't remember the password, so I ask for the reset. Now my account seems empty on Pc but I'm still synced with my other device and I wanted to know if I can sync one way from my device, I would like to keep my data. What can I do?

Hi , since yesterday I was logged on Firefox browser from my device and Pc. Today I updated my OS so I had to login in Firefox again with email and password. I didn't remember the password, so I ask for the reset. Now my account seems empty on Pc but I'm still synced with my other device and I wanted to know if I can sync one way from my device, I would like to keep my data. What can I do?