Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't Enable 2FA - BitWarden

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
more options

Hello,

I am trying to enable 2FA for my firefox account and it is not working.

steps to reproduce 1. Go to https://accounts.firefox.com/settings/clients 2. Click "Enable" next to "Two Step Authentication" 3. Click "Can't Scan Code" 4. Enter value from popup into Bitwarden TOTP field 5. Select "Ready" in popup 6. Enter generated 2FA code from Bitwarden 7. Prompted to copy recovery codes 8. Click "Ready" 9. Enter one of the recovery codes for verification 10. Toast message appears at top of screen indicating success

Expected Result 2FA is enabled

Actual Result 2FA is not enabled and reverts to UI state at step 1.

Hello, I am trying to enable 2FA for my firefox account and it is not working. steps to reproduce 1. Go to https://accounts.firefox.com/settings/clients 2. Click "Enable" next to "Two Step Authentication" 3. Click "Can't Scan Code" 4. Enter value from popup into Bitwarden TOTP field 5. Select "Ready" in popup 6. Enter generated 2FA code from Bitwarden 7. Prompted to copy recovery codes 8. Click "Ready" 9. Enter one of the recovery codes for verification 10. Toast message appears at top of screen indicating success Expected Result 2FA is enabled Actual Result 2FA is not enabled and reverts to UI state at step 1.