Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Refreshed page is considered as new page ang goes forward in history

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I have a website that automatically reloads when visiting. In all browsers the refreshed page is considered the same so when pressing the "back" button you return to previous page. Not on Firefox. The refreshed page becomes new page in history and when you press "back" button nothing happens as you return to the same page and it "refreshes" you forward again. Tried on Ubuntu and Windows 10 (desktop versions).

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.