Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks Toolbar Open in New Tab

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jimsmith93

more options

Is there a way of setting up Firefox so that when I Left-Click on an entry in the bookmarks toolbar it opens the page in a new tab?

I know I can Right-Click and choose from the pop-up menu to do it, but I keep forgetting.

Thanks, Jim

Giải pháp được chọn

Hi, this will open all bookmarks in a new tab: Type about:config into the address bar, press Enter and accept any warning, then copy and paste the following into the search box browser.tabs.LoadBookmarksInTabs Now on the search result, click the Toggle button at the right-hand end to change from False to True.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, this will open all bookmarks in a new tab: Type about:config into the address bar, press Enter and accept any warning, then copy and paste the following into the search box browser.tabs.LoadBookmarksInTabs Now on the search result, click the Toggle button at the right-hand end to change from False to True.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Hữu ích?

more options

It works! Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.