Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Webpages show garbage symbols for some words (Ubuntu 18.04)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I'm running Firefox 83.0-2 on a fresh install of Ubuntu 18.04 on a Dell Precision 7550 laptop, and many webpages have words that look like they are not decoded properly (images below). Everything looks fine when using Chrome. Can anyone think what the issue is?

For the attached Wikipedia page, the pattern looks like it's specific to italicized hyperlinks. I also see it in other places, e.g. any comments in a Python Juypter notebook.

Any advice would be great.

Thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.