Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

permanently remove bing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have Bing removed from my search engines and when I call up a new window Bing is not there, YAY. But if an app creates a window, even Thunderbird, the window has Bing as it default search engine and is back in the list of search options. This must be a default within Firefox itself or some data file where this comes from. How can I permanently remove Bing.

Addition information, if I lose all my open windows during a crash, last happened when I updated my bios it also reverts to Bing.

Jessica

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.