Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Webgl not available

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

google jamboard says "cannot display jam, pls enable webgl " what do i do? i am using lubuntu (linux) Firefox 83, i also tried refreshing firefox removing all addons but nothing happens

i even changed webgl.force-enabled to true but nothing happens

Thanking you in advance

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.