Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"CAPTCH"

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

When I try to download a PDF or other info from the internet and I'm shown a "CAPTCH" and click to verify, I keep repeatedly getting more CAPTCHs and they are never verified so I can't open the info I'm trying to see. This is a recent occurrence as I never had this problem before.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.