Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do I have so many parties tracking me

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I have a new Dell XPS 13 with the current version of Windows 10. I only use Firefox (83.0 64bit) for internet access. CCleaner (free version, 5.74.8198 64 bit) tells me that I have accumulated 5000 some trackers since my last cleaning 3 days ago. Is CCleaner wrong? Is Dell or Windows 10 adding trackers when I am not using my browser? I have not cleaned out the Dell bloatware because I have not had time to see whether some are useful.

I did not have this issue on my old Lenovo laptop. I would get trackers but not 5000 in 3 days.

Suggestions would be appreciated.

Thanks!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.