Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

about:config and profiles

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2098 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Are changes made to about:config specific to that profile or are they global? Eg, if I make a new profile will I also need to re-do my about:config changes.

Are changes made to about:config specific to that profile or are they global? Eg, if I make a new profile will I also need to re-do my about:config changes.

Giải pháp được chọn

Changes made via about:config are profile specific, i.e only apply to the profile that is selected when you open about:config and are stored in prefs.js in the profile folder.

There is a way to use an autoconfig.cfg or policies.json file in the Firefox installation folder to deploy settings for all users and all profiles.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Changes made via about:config are profile specific, i.e only apply to the profile that is selected when you open about:config and are stored in prefs.js in the profile folder.

There is a way to use an autoconfig.cfg or policies.json file in the Firefox installation folder to deploy settings for all users and all profiles.