Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multiple Firefox processes taking up loads of Memory. I only have 1 firefox with 1 tab open ( PLEASE HELP)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

So like my title says, I recently started noticed my computer is very slow, making very loud fan noises every 5 - 15 seconds and freezing when the fan becomes loud. I notice in task manager I am running 9-10 firefox processes which take up close to 100% memory, even though I am running 1 tab. I don't know if this a virus, or bug, but it is screwing my computer over. I have 8 GB Ram, and it shows 100% in memory sometimes from firefox, I think this is some virus, but I don't know how to get rid of it.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.