Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I disable firefox screenshot notifications?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user3273044

more options

Why do I have to get a notification every time I do a screenshot?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Akamushi, You can resolve this problem by going into Windows Settings > System > Notifications and Actions > Get notifications from other senders, then you can choose which apps to get notifications from. [Just a warning]- I think that when you disable the notifications for screenshots, then the screenshot that you took doesn't save, but I'm not so sure. I hope this helps!

Được chỉnh sửa bởi user3273044 vào