Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox cannot find profile after copying from other computer

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MaybeYou

more options

I followed the instructions on the support pages to transfer my profiles from an old W7 laptop to a new W10 one. After the copying of the profiles to the correct locations neither Firefox nor Thunderbird would start complaining that they could not find the profiles.

What I did (same thing for Thunderbird) 1. Opened Firefox troubleshooting on the old W7 laptop, opened the profile folder. 2. Closed Firefox 3. moved two levels up 4. copied the Profiles folder to a usb drive.

On new W 10 laptop 1. Opened Firefox troubleshooting on new W10 laptop, opened the profile folder. 2. Closed Firefox 3. moved two levels up 4. renamed the existing Profiles folder to Profiles OLD 5. copied the Profiles folder from the usb to the same correct location on the new laptop

When I tried opening Firefox on the new laptop it would not open complaining that it could not find the profile. Firefox had opened correctly previously.

Then when I renamed the moved Profiles folder to Profiles NEW and renamed Profiles OLD to Profiles, Firefox opened normally on the new laptop.

Identical procedure and result with the Thunderbird profile transfer.

What should I do?

Thanks.

Giải pháp được chọn

No answers received. Problem solved using profile manager and creating new profiles.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

No answers received. Problem solved using profile manager and creating new profiles.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.