Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Turned off Java script without authorizATION

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

First, thanks for eliminating your direct customer support leaving issues to the community aka "blind leading the blind"!

Your browser, which requires daily updates for some unknown reason , has disabled Java Script which means I can not access photos on websites such as Bring A Trailer which also has adopted its' f... you attitude by eliminating their support.

If you have an accurate fix for my version of Firefox (lord knows how to find it), please provide in straight forward English that those over 30 can understand.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.