Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox and fillable form with calculations

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi there,

I am running Windows 7 with Firefox 83.0.

I have two PDF fillable forms that have calculations that run. Basically you enter your mileage you drove and it adds up the mileage for each line you enter.

I have noticed that the form is fillable but none of the calculations run.

It works fine in chrome and internet explorer.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.