Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No sound in flatpak'ed firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Greetings.

I can't get firefox wound working in flatpak. The only clue:

[Child 84, MediaDecoderStateMachine #7] WARNING: 7fbc13082050 OpenCubeb() failed to init cubeb: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/AudioStream.cpp:330 [Child 84, MediaDecoderStateMachine #7] WARNING: Decoder=7fbc2420b000 [OnMediaSinkAudioError]: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp:3892

Other flatpaks working fine (they use pulseaudio too).

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.