Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FIREFOX VERSION PROBLEM

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, just an ordinary user here. I am using Firefox long ago, 'till I switched just today. I ran basic security tests until I got to http://whatismybrowser.com. It says that I'm still running on FF78 but actually I am on FF83 [https://whatismybrowser.com/w/N7QEGDA] .I refred firefox and reset to the default settings still, the problem persists. What is this all about? What am I should do? Thank you so much, I would appreciate your help.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do you have enabled "Resist Fingerprinting" if you check "Resist Fingerprinting" on the about:config page as this affects the user agent?

  • privacy.resistFingerprinting = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Giải pháp được chọn

Do you have enabled "Resist Fingerprinting" if you check "Resist Fingerprinting" on the about:config page as this affects the user agent?

  • privacy.resistFingerprinting = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".