Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why put as an complotist one person whi is sure not ?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi, There are many years that i help Firefox everu month. Yesterday you asked again and i did again. But, at the same time, my texts are treated as if i am a «complotist». Surprise ; i know better than anyone i’m not. This is done unilateraly, as thieves yes without asking me. These texts are muy serious and respect laws. If it by an delation i put words that way « - » they are not mine. Otherwise, i’m good for money but not for texts. I don’t agree this at all …i do nothing for you dare blurring texts and i hope a change will come after these words. Thanks a lot - GG bold text

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.