Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Yahoo e-mail not working after upgrade

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Running Firefox 83.0 on Ubuntu (20.04). After upgrading Ubuntu to current version, Firefox will not load Yahoo e-mail in regular mode. Just thrashes and does nothing. All other websites working fine.

Tried safe mode, and Yahoo mail loads just fine in safe mode. As such, I turned off hardware acceleration. Did not help. Then disabled the only extension I had on Firefox. Then outright removed extension. Cleared cache. Nothing.

Yahoo mail still loads just fine in safe mode, but simply will not load in regular mode. I can access the yahoo main page, but if I click into yahoo mail from there it doesn't load that way either.

Thanks for any help!!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.