Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Zoom Meetings silently don't open

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pianohacker

more options

When I click on any Zoom link in Firefox 83 on Linux, nothing happens. It seems like Firefox has no idea that the zoommtg:// protocol exists.

I've tried:

  • checking that Firefox is not installed from a snap
  • manually setting the network.protocol-handler.expose.zoommtg and network.protocol-handler.external.zoommtg preferences to true
  • running xdg-open 'zoommtg://...' in a terminal (this works fine, it's how I finished the Zoom SSO login)

Giải pháp được chọn

I _really_ don't understand how this broke, but this fixed my problem:

$ xdg-mime default Zoom.desktop x-scheme-handler/zoommtg

Thank you for your attention regardless :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Could you check whether any action is saved for zoommtg in the Applications list (on the Preferences page) and, if so, change it to Always Ask. More info in this article: Change what Firefox does when you click on or download a file.

Edit: Adding a screenshot for context:

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào

Hữu ích?

more options

Weirdly, zoommtg doesn't show up in that list:

Hữu ích?

more options

Hmm, I understand where Firefox finds the protocol handlers for external apps on Window (the Registry) but I don't know where it looks on Linux. When I try to search for Linux advice, the rabbit hole is too deep for me...

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I _really_ don't understand how this broke, but this fixed my problem:

$ xdg-mime default Zoom.desktop x-scheme-handler/zoommtg

Thank you for your attention regardless :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.