Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On localhost fetch headers.get comes up null for everything

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tbednarczyk

more options

I've been having this issue ever since the latest release of firefox.

Essentially it will be fine for a while and then all of a sudden firefox is unable to retrieve any headers from the fetch response. If I refresh firefox this fixes the issue, but only for a small amount of time. The same bug doesn't happen on chrome and I haven't had it happen to me yet on firefox developer edition. It happens if I use this browser on private browsing with no plugins as well.

Note that we do use a fetch wrapper but it essentially returns the entire response object in the screenshots below.

Also note that it doesn't seem to happen anywhere but localhost. Is there anything I can do here?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Turns out this is an error with Rack::Cors for Rails not firefox.

It seems that for firefox 83 Rack is not sending any `Access-Control-*` headers.

And if you don't have Access-Control-Expose-Headers: Content-Disposition you can't access that header.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Capitalized version doesn't work either.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Turns out this is an error with Rack::Cors for Rails not firefox.

It seems that for firefox 83 Rack is not sending any `Access-Control-*` headers.

And if you don't have Access-Control-Expose-Headers: Content-Disposition you can't access that header.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.